Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie przedsięwzięć MŚP w sektorach HoReCa, turystyka lub kultura w zakresie unowocześnienia lub dywersyfikacji ich działalności.

Kto może wziąć udział

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora HoReCa, turystyka i kultura prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, opolskiego lub łódzkiego, które:

- odnotowały spadek obrotów co najmniej 30 % w latach 2020 lub 2021- liczony jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym (nie uwzględniając innych przychodów niż pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług).

- działalność wiodąca przedsiębiorstwa dotyczy sektora HoReCa, turystyka i kultura (zgodnie z listą kodów PKD będącą załącznikiem dokumentacji konkursowej) – działalność potwierdzona w dokumentach rejestrowych na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 31/12/2019 r. lub najpóźniej 20/03/2020 r. 

Na czym polega wsparcie

Wsparcie udzielone będzie na realizację przedsięwzięć MSP w celu wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na zmieniającą się sytuację rynkową, podniesienie zdolności adaptacji do zmian rynkowych i zapewnienie możliwości ich dalszego rozwoju i obejmie:

- inwestycje w nowoczesną bazę usługową lub produkcyjną, wytworzenie nowych produktów lub usług w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT, inwestycje związane z zieloną transformacją i ograniczanie wytwarzania odpadów,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników,

- usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP,

przy czym obowiązkowy będzie element inwestycyjny.

Elementy związane z podniesieniem kwalifikacji lub z usługami rozwojowymi będą opcjonalne.

Ile mamy środków

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć MŚP w naborze wynosi 210 699 905,00 zł i została podzielona na województwa w następujący sposób:

- dla województwa łódzkiego – 55 640 429,00 zł

- dla województwa opolskiego – 29 471 083,00 zł

- dla województwa śląskiego – 125 588 393,00 zł

 

przy ustalonej dla każdego województwa optymalnej liczbie przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem:

1) dla województwa łódzkiego – 178 szt.;

2) dla województwa opolskiego – 94 szt.;

3) dla województwa śląskiego – 401 szt.

 

Fiszka o projekcie

 

Okres realizacji projektu 

1.01.2024 do 31.05.2026

 

Poznaj 6 kroków udziału w projekcie

Krok 1

MŚP wypełnia wniosek o wsparcie przedsięwzięcia na www.lsi.parp.gov.pl

Krok 2

Operator dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku

Krok 3

Publikacja listy przedsięwzięć ocenionych pozytywnie i negatywnie

Krok 4

Podpisanie umowy między Operatorem i MŚP, który przeszedł pozytywnie ocenę

Krok 5

MŚP realizuje inwestycje zgodnie z zawartą umową

Krok 6

Operator refunduje do 90% kosztów kwalifikowalnych