Nabór wniosków trwa od 6 maja do 5 czerwca 2024 (w ostatnim dniu naboru do godziny 16.00). Należy pamiętać, iż nabór może zostać skrócony w przypadku, gdy kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 200% kwoty alokacji dla danego województwa lub gdy liczba wniosków przekroczy 250% dla danego województwa z zastrzeżeniem, że nabór musi trwać co najmniej 14 dni, a informacja o wcześniejszym zakończeniu naboru zostanie opublikowana nie później niż 3 dni przed jego zakończeniem.

Zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć MŚP prowadzona działalność gospodarcza określona kodem PKD ujawniona w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą). W przypadku niespełnienia powyższego kryterium wniosek uzyska negatywną ocenę formalną.

Dla spełnienia kryterium formalnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy wskazać we wniosku o dofinansowanie PKD przeważającej działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym (lista rozwijana). Wskazanie we wniosku PKD innego niż wynikające z dokumentu rejestrowego spowoduje wykluczenie przedsięwzięcia z dalszej oceny i brak możliwości finansowania go środkami planu rozwojowego. Nie ma możliwości poprawiania/uzupełniania kryteriów formalnych na etapie oceny wniosku. Jak również nie istnieje możliwość zmiany regulaminu w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wnioski złożone po skróconym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Operator publikuje na stronie internetowej naboru listę przedsięwzięć MŚP (nazwa przedsięwzięcia i dane adresowe MŚP) wybranych do objęcia wsparciem, podając liczbę przyznanych punktów oraz wysokość przyznanej kwoty wsparcia.

Tak. Operator będzie przekazywał wsparcie na podstawie wniosków o płatność składanych przez Przedsiębiorcę (nie rzadziej niż raz na 3 m-ce) w terminach określonych Harmonogramem płatności pod warunkiem prawidłowego udokumentowania poniesionych wydatków i zatwierdzenia wniosku o płatność. Warunkiem wypłaty kwoty refundacji będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie załącznikami składanymi w naborze są: decyzje/prawa/pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy), dokumentacja finansowa w tym sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty konieczne do złożenia wniosku. Program nie przewiduje załączania dodatkowych analiz finansowych.
Szczegóły dot. realizacji przedsięwzięcia w tym wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz źródła finansowania wydatków należy wypełnić we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Tak. Każdy z Operatorów zobowiązany będzie do przeprowadzenia co najmniej 3 spotkań informacyjnych on-line dot. Inwestycji A1.2.1 KPO oraz co najmniej 1 spotkania informacyjnego on-line dot. zasad wyboru wniosków. Spotkania zostaną zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronie internetowej Operatora oraz w mediach społecznościowych.

Dla spełnienia kryterium formalnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy wskazać we wniosku o dofinansowanie PKD przeważającej działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym (lista rozwijana). Wskazanie we wniosku PKD innego niż wynikające z dokumentu rejestrowego spowoduje wykluczenie przedsięwzięcia z dalszej oceny i brak możliwości finansowania go środkami planu rozwojowego.

We wniosku o dofinansowanie z listy rozwijanej należy wybrać kod PKD dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze HoReCa, turystyka, kultura wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. i który był uwidoczniony w dokumencie rejestrowym (KRS lub CEIDG) jako kod PKD przeważającej działalności.

Dla spełnienia kryterium formalnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy wskazać we wniosku o dofinansowanie PKD przeważającej działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym (lista rozwijana). Wskazanie we wniosku PKD innego niż wynikające z dokumentu rejestrowego spowoduje wykluczenie przedsięwzięcia z dalszej oceny i brak możliwości finansowania go środkami planu rozwojowego.

Informujemy, iż ilość znaków wskazana we wzorze wniosku oznacza maksymalną ilość dostępnych znaków dla danego pola, która po wyczerpaniu nie pozwoli na wprowadzenie dłuższego tekstu. Do liczby tej wliczają się spacje.

W ramach komponentu inwestycyjnego kwalifikowalne są koszty nabycia nowych środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności oraz koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych. Koszty te muszą być bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia MŚP, muszą uwzględniać odpowiednie uzasadnienie konieczności pozyskania tego środka trwałego i mają tworzyć podstawę dla wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na potencjalne przyszłe kryzysy.

Do tej kategorii wydatków zaliczyć należy również koszty zakupu i montażu maszyn i urządzeń wchodzących w skład nowych linii produkcyjnych, niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla każdego wydatku z osobna należy opisać sposób, w jaki został oszacowany oraz wskazane z nazwy źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.
Dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, robót i usług należy wskazać:
- do ilu potencjalnych dostawców wysłano zapytanie ofertowe (oraz podać ich nazwy),
- od ilu otrzymano odpowiedź (oraz podać ich nazwy) oraz jakie zaproponowali kwoty,
- jaki koszt został ujęty we wniosku (najwyższy z otrzymanych odpowiedzi, najniższy, średni, inny wskazać na jakiej podstawie go wyliczono).
W przypadku ogólnodostępnych cenników należy wskazać źródło.

W celu należytego wykonania zobowiązań Przedsiębiorca zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową.

 

Dotacje w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora HoReCa , turystyka i kultura które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczony rok do roku. Przedsięwzięcie może uzyskać wsparcie na zakup środków trwałych (pełny wykaz kosztów kwalifikowalnych znajduje się w "Przewodniku kwalifikowalności wydatków" stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP), przy czym proszę pamiętać, że aby koszt został uznany za kwalifikowalny musi być ściśle związany z celem inwestycji jakim jest rozszerzenie lub dywersyfikacja działalności, prowadząca do utworzenia nowego produktu lub nowej usługi.

Dotacje z programu A1.2.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczony rok do roku. Szczegółowe zasady finansowania przedsięwzięć opisane są w Regulaminie wyboru przedsiębiorstw MŚP. Zgodnie ww. zapisami wsparcie dla MŚP będzie przekazywane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, na podstawie składanych wniosków o płatność, nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek o płatność końcową powinien zostać złożony do dnia zakończenia przedsięwzięcia i nie później niż do dnia 31 stycznia 2026 r.

Zgodnie z pkt. 2.8 Przewodnika kwalifikowalności wydatków, wnioskodawca szacuje wartość zamówienia (zakupu) biorąc pod uwagę wyłącznie kwoty netto, gdyż podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny i nie może być finansowany ze środków planu rozwojowego.

 Ad.1. Zgodnie z zapisami "Przewodnika po kryteriach wyboru przedsięwzięć MŚP" warunkiem formalnym na dzień złożenia wniosku jest prowadzenie działalności gospodarczej w województwie, w którym Wnioskodawca zgłasza lokalizację przedsięwzięcia.
Ad.2 Jeśli inwestycja wymaga posiadania pozwoleń, wszelka dokumentacja niezbędna do realizacji przedsięwzięcia musi zostać dołączona do wniosku,
Ad.3. Aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne muszą być uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu. Kalkulację poszczególnych wydatków należy uzasadnić na podstawie przeprowadzenia rozeznania rynku i wskazania źródeł danych, zgodnie z "Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków". Każdy zaplanowany w projekcie wydatek musi być przejrzysty, efektywny i racjonalny tj. musi odpowiadać wartości rynkowej i nie być sztucznie zawyżony. Przy szacowaniu wartości zamówienia (zakupu) bierze się pod uwagę wyłącznie kwotę netto (tj. bez podatku VAT).
A.4. Koszty robót budowlanych (np. wydatki na zakup materiałów budowlanych, robót konstrukcyjnych, montażowych, instalacyjnych) mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji projektu i tak stanowi umowa. Należy jednak pamiętać, że tego typu koszty nie mogą stanowić zwykłej modernizacji czy remontu służącemu wykonywaniu dotychczasowej działalności - muszą zwiększać odporność i gotowość przedsiębiorstwa na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, mających na celu rozszerzenie lub dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa skutkujące wprowadzeniem nowego produktu lub usługi. Ponadto zgodnie z zapisami umowy przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać cele komponentu inwestycyjnego przez okres minimum 1 roku od daty zrealizowania płatności końcowej.
Ad.5. Zmiany w umowie dotyczące opisu kosztów zaplanowanych we wniosku (o ile nie wpływają negatywnie na osiągnięcie celu przedsięwzięcia) lub przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi komponentami (do wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach komponentu, z którego następuje przesunięcie) należy zgłosić do Operatora, w formie pisemnej lub elektronicznej.

Dzień dobry,
Zgodnie z Przewodnikiem po Kryteriach wyboru przedsięwzięć MŚP warunkiem formalnym ubiegania się o dofinansowanie w ramach Inwestycji A1.2.1 jest wykazanie, iż wiodącą działalnością przedsiębiorstwa jest branża z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD wskazanym w załączniku do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP i potwierdzona w dokumencie rejestrowym. W przypadku niezgodności kodów PKD we wniosku z danymi rejestrowymi kryterium to zostanie ocenione negatywnie.
Zakup środków trwałych, w tym np. rowerów elektrycznych musi dotyczyć rozszerzenia lub dywersyfikacji prowadzonej działalności, aby być uznany za koszt kwalifikowalny.

Wnioski podlegają ocenie formalnej (0/1) oraz ocenie merytorycznej (punktowej) zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć MŚP, dostępnymi na stronie PARP.
Rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności, zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe oraz uruchomienie produkcji nowego produktu lub usługi to kryteria obligatoryjne , których niespełnienie skutkuje brakiem wsparcia.

Kryterium jest spełnione wyłącznie w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura oraz spełnia łącznie następujące warunki:
1) według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura*;

2) w okresie od 20 marca 2020 r.[1] do 15 maja 2022 r.[2] Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy 

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 marca 2020 r. pod warunkiem, że są spełnione warunki opisane w pkt 1) i 2).

W przypadku spełnienia kryterium wyżej opisanego A.1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodną z Inwestycją A1.2.1 KPO Dla spełnienia warunków wsparcia wymagane jest aby prowadzona działalność gospodarcza była w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD [wskazanym w załączniku do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP] ujawnionym w dokumencie rejestrowym i musi być działalnością wiodącą (przeważającą). Wymóg ten dotyczy zarówno działalności gospodarczej prowadzonej na dzień złożenia wniosku, jak i terminach, o których mowa w pkt. 1) i 2).

Przedsięwzięcie MŚP otrzymujące wsparcie musi obowiązkowo obejmować komponent inwestycyjny – min. 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przedsięwzięciu MŚP. W ramach tego komponentu kwalifikowalne wydatki obejmują inwestycje MŚP w projektowanie oraz produkcje towarów i usług, mające na celu rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej. Ocenie będzie podlegało czy działania zaplanowane w przedsięwzięciu MŚP: przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe; spowodują uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi.

W zakresie środków transportu, za wydatek kwalifikowalny uznaje się zakup nowych bezemisyjnych środków transportu spełniających obowiązujące wymagania techniczne, niezbędnych do prowadzenia działalności, która została rozszerzona lub zdywersyfikowana (za wyjątkiem zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu).
Wydatki poniesione na zakup nowych środków transportu, spełniających wyżej wymienione warunki, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystane na rzecz przedsięwzięcia MŚP.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorca (mikro, mały lub średni) będzie musiał wykazać, w roku 2020 lub 2021 spadek obrotów z całej działalności na poziomie co najmniej 30%, weryfikowany w oparciu o załączone dokumenty finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości. Zgodnie z opisem kryterium B.3. ocena spadku obrotów będzie weryfikowana na podstawie załączonych dokumentów finansowych w zależności od formy rozliczenia Wnioskodawcy tj. w przypadku pełnej księgowości – sprawozdanie finansowe, deklaracja CIT-8, rejestry sprzedaży VAT, pliki JPK, w przypadku książki przychodów i rozchodów – książka przychodów i rozchodów , deklaracja PIT-36 lub PIT-36L, rejestry sprzedaży VAT, pliki JPK, w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – ewidencja przychodów, deklaracja PIT-28 a w przypadku karty podatkowej – na podstawie faktur lub rachunków, rejestrów sprzedaży VAT, plików JPK.

Do sporządzenia obliczeń należy uwzględnić spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym, co oznacza że nie uwzględnia się innych przychodów niż przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Działalność wiodąca (przeważająca) musi mieścić się w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, zgodnie opublikowaną przez PARP listą kodów PKD oraz musi być potwierdzona wpisem w odpowiednim dokumencie rejestrowym (KRS, CEIDG) lub w przypadku spółek cywilnych – w bazie internetowej REGON.

Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć MŚP projekt może zostać wybrany do dofinansowania jeśli spełnił kryteria wyboru, miejsce na liście przedsięwzięć MŚP uszeregowanych wg liczby uzyskanych punktów uprawnia do uzyskania wsparcia oraz jeśli kwota przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć MŚP w naborze nie jest przekroczona i pozwala na udzielenie wsparcia we wnioskowanej kwocie. Ocena projektów będzie trwać na bieżąco do 14 dni od terminu złożenia wniosku. Jeśli kwota wsparcia złożonych w naborze wniosków w ramach województwa przekroczy 200% przeznaczonej dla danego województwa wówczas Operator może opublikować informację o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Komisji 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis limit dozwolonej pomocy został określony na poziomie 300 000 EUR na okres 3 lat. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w chwili, gdy przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do otrzymania takiej pomocy zgonie z obowiązującym krajowym systemem prawnym niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu. Od 2024 r okres minionych trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, uwzględniają okres od dnia przyznania pomocy, np. od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Koszty uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji niezbędne do realizacji przedsięwzięcia mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że wchodzą w skład komponentu doradczego stanowiącego usługi rozwojowe (niezbędne do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych).

Kryterium A.4 odnosi się do zakresu rzeczowego i finansowego i dotyczy posiadania praw i pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (dołączone przez Wnioskodawcę dokumenty powinny być związane z planowanymi działaniami w projekcie np. w zakresie robót budowlanych).

Oświadczenie dotyczy stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., w którym Wnioskodawca oświadcza, że nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć MŚP dywersyfikacja lub rozszerzenie działalności Wnioskodawcy musi skutkować wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub nowej usługi. Poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację działalności rozumiane jest wzmocnienie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, realizacja nowych projektów, jak również przejście z jednego profilu działalności na inny profil w ramach sektorów hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura objętych kodami PKD wskazanymi w załączniku do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP. Nowe produkty lub usługi muszą być objęte kodami PKD ujętymi w dokumentach rejestrowych najpóźniej w dacie zakończenia projektu.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem” wszystkie koszty wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy odpowiednio uzasadnić – tj. wykazać, że są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie. Konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem należy odpowiednio uzasadnić, natomiast dołączenie dodatkowych załączników w tym zapytań ofertowych nie jest obligatoryjne.

Odpowiedź: Zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności: kryterium jest spełnione wyłącznie w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura oraz spełnia łącznie następujące warunki:

1) według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura*;

2) w okresie od 20 marca 2020 r.5 do 15 maja 2022 r.6 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.


W związku z powyższym najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca musiał prowadzić działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.

Odpowiedź: Należy postępować zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:

Pełna księgowość:

Dokument: sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat)

Uwzględnij: -przychody netto ze sprzedaży

Księga przychodów i rozchodów:

Dokument: Księga przychodów i rozchodów

Uwzględnij: -wartość sprzedanych towarów i usług z kolumny 7

Nie uwzględniaj: -pozostałych przychodów z kolumny 8

Odpowiedź: Za rozpoczęcie prac nad Projektem uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych, lub usług doradczych i szkoleniowych (np. zawarcie umowy z dostawcą/ wykonawcą) lub innego zobowiązania, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

Odpowiedź: Przez pojazd bezemisyjny rozumie się przez to bezemisyjny pojazd ciężki, zarejestrowany na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast przez bezemisyjny pojazd ciężki rozumie się przez to pojazd ciężki niemający silnika spalinowego wewnętrznego spalania lub mający silnik spalinowy wewnętrznego spalania, z którego emisje zanieczyszczeń określone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającym dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.) i ze środkami wykonawczymi do tego rozporządzenia nie przekraczają 1 g CO2/kWh lub z którego emisje określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.) i ze środkami wykonawczymi do tego rozporządzenia nie przekraczają 1 g CO2/km.

Odpowiedź: W przypadku wydatków dotyczących środków transportu mogą być kwalifikowalne wydatki wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystane na rzecz przedsięwzięcia MŚP. Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP.

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o rachunkowości do środków trwałych zalicza się inwentarz żywy zatem stanowi on koszt kwalifikowany. W związku z powyższym zapis "środkami trwałymi muszą być nowe aktywa, które zostały nabyte przez MŚP po cenie rynkowej oraz które nie były wcześniej przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie używane (eksploatowane)" również znajduje tutaj zastosowanie.

Odpowiedź: Wszelkie wydatki muszą spełniać kryterium środka trwałego. Warunkiem jest możliwość i zgodność z przepisami w zakresie ujęcia tych przykładowych składników w ewidencji środków trwałych zbiorczo, np. jako wyposażenie kuchni.

Odpowiedź: Zakup nowych urządzeń, takich jak pompy ciepła, mogą być rozpatrywane w kontekście zielonej transformacji, pod warunkiem, że są one powiązane z głównym celem przedsięwzięcia MŚP.

Wszelkie działania muszą być zgodne z celem instrumentu. Proszę pamiętać, że dokonanie oceny przedsięwzięcia MŚP może nastąpić jedynie w oparciu o pełne informacje zawarte we wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wparciem w oparciu o wszystkie kryteria. Ocena prowadzona będzie przez niezależnych ekspertów na podstawie informacji zawartych we wniosku wraz z załącznikami oraz dokumentów rejestrowych. Eksperci w swoich ocenach nie są związani informacjami udzielanymi na etapie informowania o zasadach udziału w naborze.

Odpowiedź: Jedynymi ograniczeniami odnośnie udziału procentowego kosztów są minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego, która musi wynosić 70% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP, a także maksymalna kwota wsparcia w ramach komponentu doradczego i szkoleniowego, która nie może przekroczyć łącznie 30% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP.

Odpowiedź: Zakup nowych urządzeń, takich jak pompy ciepła, mogą być rozpatrywane w kontekście zielonej transformacji, pod warunkiem, że są one powiązane z głównym celem przedsięwzięcia MŚP.

Ponadto w ramach oceny sprawdzeniu podlega czy wydatki są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów przedsięwzięcia MŚP oraz celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO. W tym ocenie podlega czy wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w przedsięwzięciu MŚP.

Wszelkie działania muszą być zgodne z celem instrumentu. Proszę pamiętać, że dokonanie oceny przedsięwzięcia MŚP może nastąpić jedynie w oparciu o pełne informacje zawarte we wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wparciem w oparciu o wszystkie kryteria. Ocena prowadzona będzie przez niezależnych ekspertów na podstawie informacji zawartych we wniosku wraz z załącznikami oraz dokumentów rejestrowych. Eksperci w swoich ocenach nie są związani informacjami udzielanymi na etapie informowania o zasadach udziału w naborze.

Odpowiedź: Na etapie składania wniosku należy dokonać dokładnej kalkulacji co oznacza, że dla każdego wydatku Wnioskodawca musi:

- wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,

- podać wartość poszczególnych ofert i inne warunki określone w ofertach mające wpływ na ich ocenę,

- przedstawić uzasadnienie dokonanego ustalenia przyjętej wartości wydatku do kalkulacji poszczególnego wydatku

Na etapie składania wniosku, Wnioskodawca nie musi przesyłać kosztorysów ani załączać żadnych ofert, wystarczy, że wskaże, to we wniosku u w opisie wydatku.

Wszelkie dokumenty związane z wyborem wykonawcy w tym kosztorysy przedstawić należy po podpisaniu umowy i w trakcie rozliczenia przedsięwzięcia. Więcej informacji w zakresie jakie dokumenty beneficjent powinien przedstawić w momencie rozliczania wniosku znajdą Państwo w Przewodniku kwalifikowalności wydatków.

Odpowiedź: Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku, niezbędnych dokumentów do podpisania umowy oraz dostępnych informacji. Dokumenty potwierdzające status przedsiębiorstwa należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy.

Odpowiedź: Celem przedsięwzięcia powinna usługa lub nowy produkt, który będzie można wdrożyć w ramach kodów PKD wskazanych w liście kodów PKD, które stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

Odpowiedź: Celem przedsięwzięcia powinna usługa lub nowy produkt, który będzie można wdrożyć w ramach kodów PKD wskazanych w liście kodów PKD, które stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

Odpowiedź: Na etapie podpisywania Umowy.

Uprzejmie informuję, że uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi ma przyczynić się do rozszerzenia lub dywersyfikacji prowadzonej działalności, co będzie skutkowało zwiększeniem odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe, ale nie jest celem przedsięwzięcia samym w sobie, a jedynie środkiem do jego osiągnięcia. Według instrukcji wypełniania wniosku (s. 24) w polu Cel przedsięwzięcia MŚP należy opisać jaki jest cel przedsięwzięcia MŚP, które ma być dofinansowane ze środków KPO. Opisać działania jakie zaplanowano w ramach przedsięwzięcia MŚP i w jaki sposób przyczynią się one do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe. Opisane działania muszą być spójne z kosztami wykazanymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Należy pamiętać, że każdy wydatek musi realizować cel przedsięwzięcia, co należy rozumieć w ten sposób, że bez danego konkretnego wydatku cel przedsięwzięcia nie będzie możliwy do osiągnięcia. Innymi słowy, jeśli można cel osiągnąć bez danego wydatku, to nie jest on kwalifikowany.

W ramach oceny sprawdzeniu podlega czy wydatki są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów przedsięwzięcia MŚP oraz celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO tj:

a) wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w przedsięwzięciu MŚP; Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem (wydatki są uzasadnione);

b) wysokość wydatków jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań i czynności realizowanych w ramach przedsięwzięcia MŚP; wydatki nie mogą być ani zawyżone, ani zaniżone (wydatki są racjonalne).

Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady ich kwalifikowania określa "Przewodnik kwalifikowalności wydatków" stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.